Polish Turf Magazine

Polish Turf Magazine

We write about horses not just because we love them. We do it because they know we can.

Kłusaki na Partynicach - informacje prosto ze stajni

Dzięki sta­ra­niom Pol­skiego Związku Kłu­sa­czego wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Hodow­ców i Użyt­kow­ni­ków Kłu­sa­ków w naj­bliż­szą nie­dzielę na torze Par­ty­nice już po raz siódmy odbę­dzie się dzień wyści­gowy, w któ­rym udział wezmą tylko kłu­saki. W zapla­no­wa­nych sze­ściu goni­twach wystar­tuje ponad 40 koni.

Subskrybuj ten kanał RSS