BARBARISKA (FR) mistrzynią Polski kłusaków Polecany

Photo: © Tor Partynice Photo: © Tor Partynice Barbariska (FR) & Taras Salivonchyk

Efek­tow­nym zwy­cię­stwem BARBARISKI (FR) zakoń­czył się finał II Mistrzostw Pol­ski Kłu­sa­ków o Puchar Portu Lotniczego Wrocław (20 000pln | 3+ | 2200m). Sze­ścio­latka powo­żona przez Tarasa Sali­von­chyka, a tre­no­wana przez jego mał­żonkę Annę Front­czak-Sali­von­chyk, mimo galopu w pierw­szej fazie goni­twy, dość pew­nie ograła pro­wa­dzącą w dystan­sie Uka­mayę Ver­de­rie. Ta zmiana w hie­rar­chii (w ostat­nich dwóch wyści­gach to Uka­maya była górą) zapo­wiada nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jący finisz sezonu, gdzie w Nagro­dzie Che­val Fran­cais te dwie wspa­niałe kla­cze będą rywa­li­zo­wały o miano naj­lep­szego konia roku 2017!

Trze­cie miej­sce, po efek­tow­nym fini­szu zajął nabie­ra­jący wia­tru w żagle Bom­bay Sun, a dalej koń­czyły: Brandy Horn­line, Saga, oraz Usita, która w wiel­kim Finale wypa­dła poni­żej swo­ich możliwości. Trzeba jed­nak wziąć pod uwagę, że wyścig nie zło­żył się dla niej ide­al­nie i za dwa tygo­dnie, a póź­niej w Nagro­dzie Che­val Fran­cais na pewno będzie bar­dziej wyma­ga­jącą rywalką.

Za nami nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jący bieg, pełen dra­ma­tur­gii i zwro­tów akcji. Można śmiało powie­dzieć, że takie wyścigi są naj­lep­szą pro­mo­cją sportu kłu­sa­czego w naszym kraju. For­muła jed­nego finału spraw­dziła się świet­nie, a bez­po­śred­nia kon­fron­ta­cja wyło­niła zwy­cięzcę, któ­rego trudno uznać za przy­pad­ko­wego. W końcu Bar­ba­ri­ska to der­bistka z roku 2015, zwy­cięż­czyni Nagrody Che­val Fran­caise z 2016 roku, a teraz Mistrzyni Pol­ski 2017 kłu­sa­ków! To zdo­by­cie swo­istej Potrój­nej Korony jest zwień­cze­niem dłu­go­let­niej pracy i mozol­nego docho­dze­nia do naj­więk­szych suk­ce­sów przez Anię i Tarasa. Słowa uzna­nia należą się też dla stajni HotTrot­ter mał­żeń­stwa Magdy i Roberta Kie­nik­sma­nów za świetne przy­go­to­wa­nie Uka­mai.

Wypada tylko życzyć, aby dwa ostat­nie dni sezonu wyści­go­wego dla kłu­sa­ków we Wro­cła­wiu: 01.10 oraz 29.10 były rów­nie udane jak miniona nie­dziela, a pogoda, deter­mi­nu­jąca fre­kwen­cję, była łaskawa dla uczest­ni­ków i kibi­ców.

Powtórka finału II Mistrzostw Polski Kłusaków