Nagroda Golejewka 2016 - powtórka gonitwy Polecany

Photo: © Beata Nikonorow Photo: © Beata Nikonorow Va Bank & M. Brezina - Nagroda Golejewka 2016