Witold Sudoł

Witold Sudoł

Od końca lat dziewięćdziesiątych współpracujący z branżowym wydawnictwem "Zmdom-Wyścigi Konne". Wieloletnie doświadczenie jako oddsmaker i bukmacher w pierwszej polskiej firmie w branży zakładów wzajemnych. Obecnie właściciel, powożący i trener kłusaków.

Finał II Mistrzostw Polski Kłusaków

W nie­dzielę 17 wrze­śnia na Partynicach zosta­nie roze­grany drugi Finał Mistrzostw Pol­ski Kłu­sa­ków, w któ­rym konie oprócz nagród pie­nięż­nych będą ści­gać się o Puchar Portu Lot­ni­czego Wro­cław. Warunki i kon­cep­cja samych Mistrzostw Pol­ski zmie­niła się nieco w porów­na­niu do ubie­głego roku, a bio­rąc pod uwagę dość płyt­kie korze­nie sportu kłu­sa­czego w Pol­sce, można ocze­ki­wać, że będzie na­dal ewo­lu­ować.

Kłusaki na start

Już tra­dy­cyj­nie kłu­saki inau­gu­rują sezon na torze Służewiec w War­sza­wie. Spo­śród dwu­dzie­stu gonitw zapla­no­wa­nych na naj­bliż­sze dwa mie­siące w nad­cho­dzący week­end zostaną roze­grane cztery, w któ­rych będzie można zoba­czyć pełen prze­krój kra­jo­wych trot­te­rów.

Subskrybuj ten kanał RSS